Norsk Lapphundklubb står tilsluttet RFA, Raseklubbenes fellesallianse, som er en uavhengig sammenslutning av raseklubber i NKK, der blant annet RS-saker diskuteres. I forbindelse med varsel fra NKK om mulig «del 2» av medlemskontingenten har RFA skrevet et brev til HS, som styret i NLK har slutta seg til. Brevet og svarbrevet fra HS ligger ved her. Vi vet at NKK er i en svært vanskelig situasjon økonomisk, og med en pandemi som fortsetter å styre hva vi kan gjøre og ikke gjøre, blir det heller ikke lettere med det første. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med at NKK er saksøkt av Dyrebeskyttelsen. Les selv og sett dere inn i denne vanskelige saken.

 

Brev til NKK:

«Til styret i Norsk Kennel Klub
Med dette krever undertegnede klubber at NKKs hovedstyre endrer vedtaket vedrørende
grunnkontingent «del to».
Norsk Kennel Klubs varsel om en obligatorisk «del to» av årets grunnkontingent, har skapt
sterk uro blant mange medlemmer i NKKs medlemsklubber. Klubbene er bekymret etter
flere tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke vil videreføre medlemskapet fordi de ikke
ønsker å forplikte seg til å betale en ukjent «del 2». En del hvor summen kan være alt fra
ingenting til flere hundre kroner. Denne uforutsigbarheten er vanskelig for raseklubbene og
deres medlemmer- som igjen er NKKs medlemmer.
Tilbakemeldingene fra mange av medlemmene er også at dette umulig kan være lov,- og
dersom det er lov, er det dårlig skikk. Mange bruker ordet useriøst, arrogant og respektløst.
Dersom innkrevingen blir stående med «del 2» slik presentert, vil dette komme til å påvirke
NKKs omdømme i negativ retning. Vi kan ikke se at det på noen måte er heldig for
organisasjonen og posisjonen den er i ferd med å bygge opp.
RS har tidligere vedtatt at grunnkontingent indeksreguleres. Denne formen for økning kan på
ingen måte komme inn under dette. Raseklubbene (og evt. regionene) har diskutert hvordan
misnøyen med NKK mht innkreving av grunnkontingen, vil påvirke klubbene. Konklusjonene
er at dette vil være ødeleggende for mange raseklubber som allerede arbeider hardt for
både å beholde medlemmer, og ikke minst for å rekruttere nye.
Raseklubbene (ev og regionene) har forståelse for NKKs behov for å skaffe penger til
organisasjonen og ser nødvendighetene av en økt grunnkontingent. Likevel forsvarer ikke
dette måten NKK vil gjøre dette på i 2021. Hvordan skal klubbene kunne levere varen til de
som allerede har betalt klubbavgiften som ligger i «del1» dersom de ikke betaler «del2»?
Medlemmene betaler kontingent til sin respektive klubb for 1 år dersom de betaler «del 1»
av grunnkontingenten. En slik måte som NKK legger opp til, vil for klubbene bety at etter at
«del 2» er sendt ut, vil klubbene sitte med mange medlemmer som har betalt for en vare
klubbene ikke kan levere dem.
Vi lever nå i et samfunn hvor covid er reel og NKK har ikke lenger grunnlag for å påberope
seg Force Majeure. Dermed kan ikke vedtekter fravikes. NKK må også oppgi prisen vi som
kunder/medlemmer må betale for å være medlem før kontraktsforlengelse blir inngått dvs
før årsskifte. Dersom HS velger å avlyse/flytte møtet som fastsetter kontingenten, kan ikke
kontingenten endres utover normal prisstigning.
Med dette krever følgende klubber at NKKs Hovedstyre endrer vedtaket om at manglende
betaling av «del to» vil medføre opphør av medlemskapet. Vi foreslår at dette isteden
erstattes med en oppfordring om frivillig å innbetale en ekstra sum gitt NKKs økonomiske
situasjon. Aktive medlemmers engasjement fra våren/sommeren 2020 for å samle inn
penger for sikre NKK fra konkurs tyder på at dette vil være et initiativ som mange vil komme
til å følge.
For klubbene haster det å få avklart denne situasjonen. For hver dag som går, er det flere
som velger å ikke være med videre. Dette er medlemmer klubbene vil ha problemer med å
verve tilbake. Det er medlemmer som nærmest aldri benytter seg av NKKs tjenester, men
som er med for å støtte raseklubben. Disse medlemmene er også viktige for oss. Vi vil ikke
miste dem.
Vi anser det som avgjørende at dette behandles snarest, om nødvendig i et ekstraordinært
møte. NKK er oss alle- vi er NKK og vi vil være sterke. «

 

Svar fra NKK:

«Svar på brev vedrørende innkreving av NKK grunnkontingent i 2021
Hovedstyret viser til klubbene og regionenes brev, mottatt 13.1.2021, hvor det fremmes
krav om at Hovedstyret endrer vedtak rundt NKKs grunnkontingent 2021 «del 2».
Hovedstyret beklager situasjonen som har oppstått og anerkjenner utfordringene som følger
av at NKKs Representantskapsmøte (RS) 2020 måtte utsettes grunnet COVID-19.
Hovedstyret har stor forståelse for og verdsetter at klubber og regioner ønsker å ivareta sine
medlemmer på en god måte. Vi ser at et uavklart nivå på grunnkontingenten for 2021 er
uheldig, og skaper usikkerhet for en del medlemmer i forhold til om de ønsker å
opprettholde sitt medlemskap eller ikke.
Hvorfor måtte RS 2020 utsettes?
NKKs Representantskapsmøte er en svært viktig arena for dialog og videreutvikling av vår
organisasjon. Hundesykdommen i 2019 og koronapandemien fra mars 2020 har som dere
vet vært svært utfordrende. Hovedstyret ønsket derfor å gjennomføre et kvalitetsmessig
godt RS 2020 hvor det var mulig å imøtekomme informasjons- og dialogbehovet til NKKs
eiere innenfor et digitalt møtekonsept.
NKK er en stor organisasjon og RS har mange delegater som hver og en representerer ulike
stemmetall fra en eller flere klubber eller forbund. For å kunne gi delegatene god
informasjon – og aller viktigst – gode verktøy for å utøve sine rettigheter på en sikker og god
måte, vil selv et digitalt arrangement kreve at et visst antall mennesker samlet. Den tekniske
produksjonen inneholder koordinerende nøkkelroller som RS-ordførere, representanter fra
Hovedstyret og administrasjonen, kameraførere og ansvarlige for digitalt stemmesystem og
talesystem.
Selv om antallet personer vi har behov for er svært begrenset, gjorde smittesituasjonen mot
slutten av november 2020 at nasjonale og lokale myndigheter ga restriksjoner hvor et
kvalitativt godt RS dessverre ikke var gjennomførbart.
Selv om vi planla for et digitalt RS2020 ønsket Hovedstyret ideelt sett et fysisk møte. Deler av
delegatene fremmet også i fjor høst et ønske om å utsette RS2020 for å kunne møtes fysisk
for å sikre gode prosesser. Dessverre ser Hovedstyret at smittesituasjonen og vaksinetakten
ikke gir utsikter til snarlig bortfall av restriksjoner som kan gjøre dette mulig.
Fastsettelse av grunnkontingent for 2021 er RS sin oppgave
NKKs lover § 3-4 angir at det er RS sin oppgave å fastsette grunnkontingent og godkjenne
budsjett for påfølgende år. Av lovene følger også at en av Hovedstyrets oppgaver er å legge
frem forslag til budsjett for RS. Grunnkontingenten utgjør en vesentlig del av NKKs årlige
inntekter og påvirker sterkt det økonomiske handlingsrommet som organisasjonen har til
rådighet det enkelte år.
For å sikre at RS – NKKs øverste organ – har mulighet til å utøve sine plikter og rettigheter i
henhold til lovene, er det avgjørende for Hovedstyret å legge til rette for at RS kan få utøve
sin rett og plikt også på utsatt RS 2020.
Det foreligger ikke lovfestede formkrav i Norge til hvordan medlemskontingenter i
organisasjoner fastsettes, men det vanlige er at den fastsettes av årsmøtet/RS. NKKs lover
er ikke til hinder for at grunnkontingenten deles i to deler. Dette er absolutt ikke en ønsket
situasjon for noen deler av organisasjonen vår, men er den måten Hovedstyret kan oppfylle
sine plikter overfor RS på.
Hovedstyret ønsker å understreke at det er RS som vedtar grunnkontingenten også for 2021,
og at et varsel om en del 2 av grunnkontingenten ikke rokker ved dette faktum.
Grunnkontingenten for 2021 må økes for å sikre forsvarlig drift
Uten en økning av grunnkontingenten for 2021 vil ikke NKK kunne drives på et forsvarlig nivå.

Konsekvensene av hundesykdommen i 2019 og koronapandemien har synliggjort at
inntektsgrunnlaget til NKK sentralt i for stor grad er aktivitetsavhengig og kritisk sårbart.
Hovedstyret mener det er avgjørende for å sikre organisasjonens fremtid at dette endres!
Til grunn for budsjettforslaget for 2021 ligger at klubber, forbund og regioner overtar
arrangøransvaret for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger fra 1.6.2021. Dette
ansvaret har klubber og forbund gitt positiv respons på, de er klare til å gjennomføre om
smittevernsituasjonen tillater det.
Dessverre er det slik at det kan bli vanskelig å gjennomføre noen av de planlagte NKK
utstillingene første halvår 2021. Disse var budsjettert med inntekter rundt 3 millioner kroner
som nå er svært usikre. NKK Bergen er allerede avlyst.
Hovedstyret og administrasjonen har hatt, og fortsetter å ha, stort søkelys på
kostnadsreduksjoner. Det er blant annet foretatt omorganisering og nedbemanning av NKKs
administrasjon fra 36 til 25 årsverk, noe som er innarbeidet i budsjettforslaget for 2021. Full
lønnseffekt av nedbemanningen får NKK først i 2022-budsjettet, da deler av
nedbemanningen har foregått mot slutten av 2020 og deler er planlagt i 2021 som en del av
effektiviseringsprosessen og utflytting av utstillinger.
Til grunn for forslaget om økt grunnkontingent ligger at Hovedstyret ønsker å normalisere
administrasjonens forutsetning for drift, utvikling og godt servicenivå til klubber, forbund og
regioner. Etter et 2020 med drift og utvikling på minimumsnivå, opplever vi bl.a. et stort
behov for og en sterk etterspørsel etter videreutvikling i NKKs IT systemer, blant annet som
følge av endringer i prøveregelverk (eks. nytt agilitysystem), ønsker om nye registreringskrav
på raser og for å forenkle klubber, forbund og regioners mulighet til å håndtere sine
oppgaver og aktiviteter. Budsjettet søker å tilrettelegge for å imøtekomme behovene dere
har.
Det har i tillegg oppstått nye kostnader i etterkant av budsjettutarbeidelsen. Stevning til Oslo
Tingrett mot NKK, raseklubber og oppdrettere knyttet til bestemmelsene i Dyrevelferdsloven
medfører kostnader som ikke var kjent da Hovedstyret laget sitt budsjettforslag til RS. Det
medfører også ikke-budsjetterte ekstrakostnader å måtte fakturere grunnkontingenten i
flere omganger.
HS anser det ikke forsvarlig å drifte NKKs administrasjon ytterligere ett år på et
minimumsnivå, slik vi har gjort i 2020. I tillegg er aktivitetsavhengig inntekt usikker, og vi har
fått tilleggskostnader etter budsjettutarbeidelsen som lå til grunn for forslaget om økning av
grunnkontingenten. Dette styrker ytterligere behovet for en økt grunnkontingent i 2021.
Likviditeten er for lav, selv om regnskap og budsjett viser regnskapsmessig overskudd
Uten økt grunnkontingent vil kassa være tom i oktober 2021, dersom samtlige resterende
lånetilsagn fra klubber og forbund innhentes.
Om man ser på fremlagt budsjettforslag til RS, kan det se ut som om hele den foreslåtte
økningen av grunnkontingenten utelukkende er ment å skape overskudd. I det perspektivet
kan det se ut som om økningen ikke er kritisk for å drifte NKK.
Det er imidlertid likviditeten som er avgjørende for om en virksomhet kan opprettholde sitt
eksistensgrunnlag. «Regninger kan ikke betales med regnskapsmessig overskudd, kun med
kontanter. En bedrift som ikke evner å betale sine kostnader til forfall, og som samtidig ikke
kan dokumentere konkrete forhold som viser at betaling er sikret fremover i tid, er å anse
som illikvid». En slik situasjon risikerer NKK å stå i høsten 2021, og dette utløser en
handlingsplikt for et styre, også for NKKs hovedstyre (lenke – informasjon om handlingsplikt)
Alternativet til økt grunnkontingent i 2021 er etter Hovedstyrets oppfatning ikke å be om
frivillig donasjon fra medlemmer i klubber og forbund. Hovedstyret er svært takknemlig for
mobiliseringen og donasjonene i 2020, men det vil ikke være mulig å basere seg økonomisk
på donasjoner i 2021.
I budsjettet ligger det som nevnt allerede inne en vesentlig nedbemanning. For å
opprettholde likviditeten uten økt grunnkontingent, ville det være nødvendig med
ytterligere omfattende reduksjon av gjenværende medarbeidere. I så fall måtte oppsigelser
iverksettes umiddelbart og medføre at de aller fleste servicefunksjoner avvikles. Videre vil
ingen IT-utvikling kunne gjennomføres og prøveregelverk, registreringskrav mv må fryses
fullstendig.
Hovedstyret tar stilling til organisering og tidspunkt for utsatt RS2020 18.1.2020
NKKs Hovedstyre anerkjenner utfordringene og bekymringene som fremmes av
raseklubbene og regionene, og vil handle raskt for sikre at grunnkontingenten for 2021 kan
fastsettes av RS så snart som mulig.
Regjeringen skal vurdere nasjonale smitteverntiltak 16-17 januar, og fremlegge disse
mandag 18. januar. Hovedstyret vil samme kveld ha ekstraordinært hovedstyremøte for å ta
stilling til om, hvordan og når utsatt RS 2020 kan planlegges avholdt. Klubber, forbund og
regioner vil bli informert i etterkant av HS-møtet.
Hovedstyret håper at ovennevnte kan bidra til mindre usikkerhet for klubber, regioner og
deres medlemmer.
Dersom det er ønskelig, kan representanter fra Hovedstyret møte klubber og regioner til et
dialogmøte for ytterligere informasjon.
Med vennlig hilsen
NKKs Hovedstyre»